Αρχική arrow Εγγραφή Μέλους

Εγγραφή Μέλους

Πέμπτη, 22 Μάιος 2008

ΜΕΛΗ


Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι κατάγονται από τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία ή εκείνοι των οποίων οι γονείς ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα πριν ή μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι κατιόντες αυτών, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.  Η αίτηση προσυπογράφεται οπωσδήποτε από ένα τουλάχιστον μέλος του σωματείου.   
Αν δεν υπάρχει μέλος για να προσυπογράψει την αίτηση, δύναται να επισυνάπτεται σ’ αυτήν ένα δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει την καταγωγή του αιτούντος από τις πατρίδες  της Μ. Ασίας. 
Αν είναι αδύνατη και η προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού, τότε υποβάλλεται δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής  από τις αρμόδιες αρχές.
Η αποδοχή ή μη της αιτήσεως γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσωπα τα οποία δεν  εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου αλλά επιδοκιμάζουν τους σκοπούς του σωματείου και επιθυμούν να συμβάλουν στην προαγωγή και ανάπτυξη του έργου του, μπορούν να εγγραφούν ως αρωγά μέλη ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εγγραφή Μέλους

Τακτικά μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων γίνονται όσοι γεννήθηκαν ή κατάγονται από τη Σμύρνη και τις άλλες περιοχές της Μ. Ασίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

Τη σχετική αίτηση πρέπει να συνυπογράφουν δύο μέλη της Ενώσεως. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν ισχύει, εφόσον ο αιτών καταθέτει αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καταγωγή του. ΄Ατομα που δεν γεννήθηκαν ή δεν κατάγονται από τη Μ. Ασία και επιδοκιμάζουν τους σκοπούς του σωματείου γίνονται δεκτά, ύστερα από αίτησή τους ως αντεπιστέλλοντα μέλη.

Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη είναι σήμερα 30 Euro και το δικαίωμα εγγραφής, που καταβάλλεται εφάπαξ 25 Euro.

Η καταβολή της συνδρομής γίνεται:

-    είτε απευθείας στα γραφεία της Ενώσεως Σμυρναίων

-    είτε διά ταχυδρομικής επιταγής

-    είτε με κατάθεση του ποσού στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το σωματείο.

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση μέλους ή να σας αποστέλλεται η εφημερίδα «Μικρασιατική Ηχώ» παρακαλούμε, να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση και να την επιδόσετε ή στείλετε στη διεύθυνση των Γραφείων μας ή να  στείλετε  την αίτησή σας ηλεκτρονικά, όπως  αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

Association of the Enosi Smyrneon Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.