Οικεία Πάθη – Μικρασιατική Καταστροφή

του Καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΘ. Ε. Καραθανάση