Καταστατικό Ενώσεως Σμυρναίων

Α΄  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ», που ιδρύθηκε το 1936 και αναγνωρίσθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση αριθ. 3664/1936 και το Καταστατικό του οποίου τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 9800/1938, 14369/1959 και 823/1972 αποφάσεις του αυτού Πρωτοδικείου, εξακολουθεί να υφίσταται ως φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ίδια επωνυμία και με έδρα την Αθήνα. Για τις ανάγκες επικοινωνίας με το εξωτερικό το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Smyrneans’ Association».

Β΄  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Άρθρο 2

Σκοπός της Ενώσεως Σμυρναίων είναι η ανάδειξη, διάσωση και διατήρηση της  πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών πατρίδων της Μ. Ασίας καθώς και η έρευνα, η μελέτη και η προβολή όλων των στοιχείων που συγκροτούν την ιστορία και τον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού πριν και μετά το 1922.

Ο προαναφερόμενος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με:

 1. α) Την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος «Μικρασιατικά Χρονικά», της εφημερίδας «Μικρασιατική Ηχώ», αυτοτελών εκδόσεων και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με θέματα συναφή προς τους σκοπούς της Ενώσεως Σμυρναίων.
 2. β)  Την οργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 3. γ) Την προκήρυξη διαγωνισμών, την απονομή επάθλων, υποτροφιών ή άλλων ηθικών  αμοιβών.
 4. δ) Τη διατήρηση ειδικής μικρασιατικής βιβλιοθήκης, ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου καθώς και  μουσειακής συλλογής κειμηλίων.
 5. ε) Την ενθάρρυνση, συμμετοχή και συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την ΄Ενωσι.
 6. στ) Τη συμμετοχή σε κάθε μορφή διασωματειακής ένωσης, δευτεροβάθμιο όργανο ή οργανισμό που προάγει το σκοπό της Ενώσεως.
 7. ζ) Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την επίτευξη του σκοπού της Ενώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνιστά τμήματα ή επιτροπές, με γνωμοδοτικές ή προπαρασκευαστικές αρμοδιότητες και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο, και μη μέλη του σωματείου.

Άρθρο 3

Ο προαναφερόμενος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με:

 1. α) Την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος «Μικρασιατικά Χρονικά», της εφημερίδας «Μικρασιατική Ηχώ», αυτοτελών εκδόσεων και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με θέματα συναφή προς τους σκοπούς της Ενώσεως Σμυρναίων.
 2. β)  Την οργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 3. γ) Την προκήρυξη διαγωνισμών, την απονομή επάθλων, υποτροφιών ή άλλων ηθικών  αμοιβών.
 4. δ) Τη διατήρηση ειδικής μικρασιατικής βιβλιοθήκης, ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου καθώς και  μουσειακής συλλογής κειμηλίων.
 5. ε) Την ενθάρρυνση, συμμετοχή και συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την ΄Ενωσι.
 6. στ) Τη συμμετοχή σε κάθε μορφή διασωματειακής ένωσης, δευτεροβάθμιο όργανο ή οργανισμό που προάγει το σκοπό της Ενώσεως.
 7. ζ) Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την επίτευξη του σκοπού της Ενώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνιστά τμήματα ή επιτροπές, με γνωμοδοτικές ή προπαρασκευαστικές αρμοδιότητες και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο, και μη μέλη του σωματείου.

Στις επιτροπές συμμετέχει απαραίτητα και ένα μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου. Η λειτουργία των τμημάτων δύναται να ρυθμίζεται με Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ΄  ΜΕΛΗ

Άρθρο 4

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Άρθρο 5

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι κατάγονται από τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία ή εκείνοι των οποίων οι γονείς ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα πριν ή μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι κατιόντες αυτών, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.  Η αίτηση προσυπογράφεται οπωσδήποτε από ένα τουλάχιστον μέλος του σωματείου.

Αν δεν υπάρχει μέλος για να προσυπογράψει την αίτηση, δύναται να επισυνάπτεται σ’ αυτήν ένα δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει την καταγωγή του αιτούντος από τις πατρίδες  της Μ. Ασίας.

Αν είναι αδύνατη και η προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού, τότε υποβάλλεται δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής  από τις αρμόδιες αρχές.

Η αποδοχή ή μη της αιτήσεως γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Πρόσωπα τα οποία δεν  εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου αλλά επιδοκιμάζουν τους σκοπούς του σωματείου και επιθυμούν να συμβάλουν στην προαγωγή και ανάπτυξη του έργου του, μπορούν να εγγραφούν ως αρωγά μέλη ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες μικρασιατικής καταγωγής οι οποίες προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην ΄Ενωση Σμυρναίων.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις γίνεται και η ανακήρυξη των επιτίμων προέδρων του σωματείου.

Άρθρο 8

Πρόσωπα τα οποία δεν έγιναν δεκτά ως τακτικά ή αρωγά μέλη μπορούν να προσφύγουν στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση και να ζητήσουν την ακύρωση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9

Τα τακτικά μέλη είναι ίσα προς άλληλα και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορούν να παρίστανται μετά λόγου και ψήφου στις Γεν. Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του σωματείου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

Τα αρωγά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα τακτικά, πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα επίτιμα μέλη δύνανται επίσης να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες και δεν είναι εκλέξιμα για τα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 10

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται. Οικειοθελής αποχώρηση μέλους είναι δυνατή ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης. Μέλος το οποίο αποχώρησε οικειοθελώς μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του παρόντος.

Άρθρο 11

Τα μέλη συνεισφέρουν στο ταμείο του σωματείου ως δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ εισφορά και ετήσια συνδρομή το ύψος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από την υποχρέωση αυτή είναι απαλλαγμένα τα επίτιμα μέλη.

Άρθρο 12

Μέλος το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του πέραν των δύο ετών διαγράφεται από το σωματείο, αφού κληθεί εγγράφως και δεν εκπληρώσει μέσα σ’ ένα τρίμηνο τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η ειδοποίηση – πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, στην οποία αναφέρεται και η απόφαση περί διαγραφής.

Μέλος που διεγράφη για τον παραπάνω λόγο, μπορεί να επανεγγραφεί με τη διαδικασία που προβλέπει το Καταστατικό για τα νέα μέλη, εφ’ όσον τακτοποιήσει τις παλιές οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.

Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ 

Άρθρο 13

Η παράβαση των όρων του Καταστατικού της Ενώσεως, η  απειθαρχία προς τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και η διενέργεια πράξεων, οι οποίες παραβλάπτουν τα συμφέροντα του σωματείου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 14

Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος οι επιβαλλόμενες ποινές είναι: (α) Η έγγραφη σύσταση ή επίπληξη, (β) η προσωρινή παύση της ιδιότητας του μέλους μέχρι έξι (6) μήνες και (γ) η οριστική διαγραφή.

Άρθρο 15

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση για την οριστική διαγραφή πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου, όχι απλώς των παρισταμένων. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Αναίρεση της απόφασης για οριστική διαγραφή είναι δυνατή μόνο από τη Γενική Συνέλευση, εάν το ζητήσει αυτός που διεγράφη και δέκα (10) τουλάχιστον μέλη της Ενώσεως. Μέλος που διεγράφη λόγω πειθαρχικού παραπτώματος δεν είναι δυνατόν να επανεγγραφεί στο σωματείο.

ΣΤ΄  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Άρθρο 16

 1. Η ΄Ενωσι διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 26 έως 28 του παρόντος Καταστατικού. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και άλλα πέντε μέλη ως Συμβούλους. 
 2. Το Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε οκτώ ημέρες από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος των εκλογών, να συνεδριάσει και να συγκροτηθεί σε σώμα  με μυστική ψηφοφορία. Η σύγκληση του Συμβουλίου για την πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές  γίνεται από τον πρώτο πλειοψηφήσαντα  Σύμβουλο, ο οποίος και προεδρεύει της συνεδρίασης μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του σωματείου.
 3. Για τις θέσεις του προεδρείου  θεωρείται πως εξελέγησαν εκείνοι που συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται  και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία, τότε εκλέγεται εκείνος που πλειοψήφησε στις εκλογές του σωματείου, με τη σειρά που ανακηρύχθηκε.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν μια φορά μέσα στο πρώτο επταήμερο κάθε μήνα, εκτάκτως δε, όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ότι υπάρχει ανάγκη, ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συζητεί και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις για κάθε θέμα, αν στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρό του με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση και σ’ αυτήν αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να προσθέσει για συζήτηση θέμα, που δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη, όταν το θεωρεί κατεπείγον.

Θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν στη συνεδρίαση, κατά την οποία αρχικά ορίστηκαν για συζήτηση, λόγω παρελεύσεως του χρόνου, συζητούνται υποχρεωτικά κατά την επομένη συνεδρίαση, προηγούμενα των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 18

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν το Καταστατικό ορίζει άλλο τι για συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 19

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρούμενο ότι παραιτήθηκε, εκπίπτει του αξιώματός του, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ούτω παραιτούμενο μέλος αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. (α) Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων, ενώπιον κάθε αρχής και σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. (β) Συμβάλλεται εξ ονόματος και για λογαριασμό του σωματείου, κατόπιν προηγουμένης απόφασης του Συμβουλίου ή της Γεν. Συνέλευσης.
 3. (γ) Συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. (δ) Λογοδοτεί εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γεν. Συνέλευση.
 5. (ε) Λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του σωματείου και χωρίς ακόμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, υποχρεούμενος να φέρει το θέμα προς έγκριση στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. (στ) Υπογράφει, μαζί με το Γεν. Γραμματέα, κάθε έγγραφο που αφορά την ΄Ενωσι και τα εντάλματα πληρωμών.
 7. (ζ) Εκδίδει τις σχετικές επιταγές εις βάρος των καταθέσεων της Ενώσεως στις Τράπεζες, τις οποίες υπογράφει μαζί με τον ταμία.
 8. (η) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και λειτουργιών της Ενώσεως, βαρυνόμενος με όλα τα καθήκοντα τα οποία δεν έχουν ειδικώς ανατεθεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος κατά τάξη Σύμβουλος.

Άρθρο 21

Ο Γεν. Γραμματέας:

 1. (α)  Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία της Ενώσεως.
 2. (β) Τηρεί το μητρώο των μελών, την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.
 3. (γ) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
 4. (δ) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επιμελείται της υπογραφής τους στο βιβλίο πρακτικών.
 5. (ε) Προΐσταται του προσωπικού των γραφείων και έχει την επιμέλεια και εποπτεία για την καλή λειτουργία τους.

Τον Γεν. Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει προσωρινώς ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 22

Ο Ταμίας:

 1. (α) Έχει την ταμειακή διαχείριση της Ενώσεως, διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε τράπεζα, μη δυνάμενος να κατακρατεί, εκτός τραπεζικών καταθέσεων, ποσό μεγαλύτερο των τρεχουσών δαπανών ενός μηνός.
 2. (β) Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Ενώσεως στις τράπεζες.
 3. (γ) Τηρεί τους λογαριασμούς, το βιβλίο του Ταμείου, τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και επιβλέπει αυτά εφ’ όσον τηρούνται από υπάλληλο.
 4. (δ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά μήνα απολογισμό της ταμειακής κατάστασης του σωματείου, ως και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει προσωρινώς ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου.

Ζ΄ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 23

Η οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχεται από 3/μελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Για τη διενέργεια του ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τα βιβλία και τους λογαριασμούς που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του έργου της.

Μετά τον έλεγχο η Επιτροπή συντάσσει την ΄Εκθεσή της, η οποία καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο και ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο από τα μέλη της.

Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο  24

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση η οποία αποστέλλεται στα μέλη 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της και αναγράφει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο πραγματοποίησης της Συνέλευσης και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται και διά της εφημερίδος «Μικρασιατική Ηχώ».

Η Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική σύνοδο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και σε έκτακτη σύνοδο, οποτεδήποτε οι υποθέσεις του σωματείου το απαιτούν ή αν αυτό ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών, με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση  θα αναγράφει το σκοπό της συνόδου και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Το ίδιο συμβαίνει, αν η σύνοδος ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Συνέλευση εντός 20 ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, διαφορετικά η Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση των μελών που υπέβαλαν την αίτηση, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Η τακτική Συνέλευση εγκρίνει τα πεπραγμένα της διοίκησης, τον Οικονομικό Απολογισμό της περιόδου που έληξε και τον Προϋπολογισμό της νέας περιόδου. Αποφασίζει δε για κάθε άλλο θέμα που αναγράφεται στην ημερησία διάταξη και κάθε τρίτο έτος διενεργεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον είναι παρόντα σ’ αυτήν τα μισά συν ένα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα της επομένης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και ευρίσκεται σε απαρτία με τα παρόντα μέλη.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών δι’ ανατάσεως της χειρός ή με ονομαστική ψηφοφορία και επί προσωπικών ζητημάτων με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της δι’ ανατάσεως της χειρός τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Για τις αρχαιρεσίες μαζί με το Προεδρείο της Συνέλευσης εκλέγεται και τριμελής εφορευτική επιτροπή (από μη υποψήφια μέλη) η οποία διεξάγει τις εκλογές και υπογράφει το πρακτικό των αποτελεσμάτων.

Θ΄ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 26

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται κάθε τρία χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίου ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί πριν λήξει η θητεία του. Μέλη που έχουν εκκρεμείς δικαστικές διαφορές με το σωματείο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν στα όργανα της Ενώσεως, όσο χρόνο διαρκεί η διαφορά τους.

Άρθρο 27

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση υποψηφιότητας πέντε (5) το αργότερο  ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του ανακηρύσσει τους υποψηφίους βάσει των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, συντάσσει πίνακα όλων των υποψηφίων τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή και μεριμνά για την κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου κατ’ αλφαβητική σειρά των ονομάτων.

Ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων αναρτάται σε εμφανή σημεία της αίθουσας των αρχαιρεσιών και των γραφείων της Ενώσεως για να λάβουν γνώση τα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 28

Μέλη τα οποία λόγω σωματικής αδυναμίας ή γιατί κατοικούν εκτός του νομού Αττικής δεν δύνανται να προσέλθουν και να ψηφίσουν, μπορούν να παράσχουν τη σχετική εξουσιοδότηση σε άλλο  μη υποψήφιο εκλογέα.

Έκαστος εκλογέας μπορεί να φέρει μία μόνο εξουσιοδότηση, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής. Οι εκλογείς μπορούν να θέσουν μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των  ισοψηφησάντων και καταρτίζεται πίνακας των επιτυχόντων.

Τα αποτελέσματα των εκλογών γνωστοποιούνται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως στους επιτυχόντες εντός τριών (3) ημερών από τις αρχαιρεσίες.

Ι΄ ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 29

1. Πόροι της Ενώσεως είναι:

 1. (α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
 2. (β) Οι εισφορές, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απροβλέπτων οικονομικών αναγκών.
 3. (γ) Οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου.
 4. (δ) Τα έσοδα από τις εκδόσεις της Ενώσεως και τις εκδηλώσεις που αυτή διοργανώνει.
 5. (ε) Τα δικαιώματα από την εκμετάλλευση ή την παραχώρηση της χρήσης του έντυπου και ιστορικού αρχείου του σωματείου.
 6. (στ) Οι τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, Δήμους ή Κοινότητες, Ι. Μητροπόλεις κ.τ.λ.
 7. (ζ)  Οι δωρεές σε μετρητά.
 8. (η) Πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται  στην Ένωση, με πράξη του δωρητή, είτε όταν είναι εν ζωή, είτε με τη διαθήκη του, εφόσον έτσι το ορίζει και με την προϋπόθεση ότι θα γίνει χρήση του ευεργετήματος της απογραφής.
 9. (θ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

2. Η εξ επαχθούς αιτίας κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αξίας, γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γεν. Συνελεύσεως των μελών.

3. Δωρεές, κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γεν. Συνελεύσεως των μελών, με πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον μελών.

ΙΑ΄  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 30

 1. Τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του σωματείου είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών.
 2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Καταστατικού πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγουμένης.
 3. Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών.
 4. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τύχη της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του, μεταβιβάζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης σε σωματείο, ίδρυμα ή οργάνωση που έχει τους αυτούς  με την Ένωσι σκοπούς.

ΙΒ΄  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 31

 1. Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος στο μέσον της οποίας απεικονίζεται η μορφή του Ομήρου και στην περιφέρεια αναγράφονται οι λέξεις «ΕΝΩΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ – ΑΘΗΝΑΙ».
 2. Έμβλημα της Ενώσεως Σμυρναίων είναι η κεφαλή της αμαζόνας Σμύρνας.
 3. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η ανάμειξη του σωματείου σε πολιτικές κινήσεις ή σε έργα που είναι ξένα με τους σκοπούς της Ενώσεως.
 4. Μέχρι να εγκριθεί από το Πρωτοδικείο το παρόν Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, επί των ημερών του οποίου ψηφίστηκε, εξακολουθεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του.
 5. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ούτε από τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο