Σκοπός και μέσα

Σκοπός της Ενώσεως Σμυρναίων είναι η ανάδειξη, διάσωση και διατήρηση της  πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών πατρίδων της Μ. Ασίας καθώς και η έρευνα, η μελέτη και η προβολή όλων των στοιχείων που συγκροτούν την ιστορία και τον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού πριν και μετά το 1922.
Ο προαναφερόμενος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με:

  1. Την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος «Μικρασιατικά Χρονικά», της εφημερίδας «Μικρασιατική Ηχώ», αυτοτελών εκδόσεων και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με θέματα συναφή προς τους σκοπούς της Ενώσεως Σμυρναίων.
  2. Την οργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  3. Την προκήρυξη διαγωνισμών, την απονομή επάθλων, υποτροφιών ή άλλων ηθικών  αμοιβών.
  4. Τη διατήρηση ειδικής μικρασιατικής βιβλιοθήκης, ιστορικού και φωτογραφικού αρχείου καθώς και  μουσειακής συλλογής κειμηλίων.
  5. Την ενθάρρυνση, συμμετοχή και συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την ΄Ενωση.
  6. Τη συμμετοχή σε κάθε μορφή διασωματειακής ένωσης, δευτεροβάθμιο όργανο ή οργανισμό που προάγει το σκοπό της Ενώσεως. 
  7. Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για την επίτευξη του σκοπού της Ενώσεως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνιστά τμήματα ή επιτροπές, με γνωμοδοτικές ή προπαρασκευαστικές αρμοδιότητες και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο, και μη μέλη του σωματείου.